لوگو مجموعه اتاق فرار ژوپ گیم

اتاق فرار زنده به گور

Room Poster

زنده به گور

اطلاعات بازی
room poster
نام بازی: زنده به گور
ژانر بازی: ترسناک ، دلهره اور
مجموعه: اسکیپ روم سبزوار

زنده به گور